Sat, 12/17/11: Christmas Party

standing from left to right:

Futoshi Nakagawa sensei, Kinno sensei, Goya sensei, Shiki Nakagawa sensei.

middle: Takeda sensei

Congratulations

to kenshi who passed the fall shinsa (Yoshiaki 3 Dan, Jose 3 Dan, Sho 2 Dan, Joseph 2 Dan, Shoryu 1 Dan, Triet 1 Dan, David 3 kyu, Khoa 4 kyu, Neil 4 kyu, Kenny 4 kyu, sakiko 5 kyu, Rachel 5 kyu, Miles 6 kyu)

 

view photo gallery…